Sosyal Hizmet Birimi
25 Nisan 2023

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR ?
Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların  zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Hastaneye başvuran hastalardan; özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere; sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla; tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının düzenli yapılabilmesi için bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz Sosyal Hizmet Birimi, sosyal hizmet uzmanlarımızın sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Kimdir ?
Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan profesyonel bir meslek elemanıdır. Hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

Sosyal Hizmet Biriminde;
     o Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
     o Engelli hastalar
     o Sağlık güvencesi olmayan hastalar
     o Yoksul hastalar
     o Aile içi şiddet mağduru hastalar
     o İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
     o Mülteci ve sığınmacı hastalar
     o İnsan ticareti mağduru hastalar
     o Yaşlı, dul ve yetim hastalar
     o Kronik hastalar
     o Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
     o Alkol ve madde bağımlısı hastalar
     o Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
     o İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır.