Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
27 Eylül 2018

  GÖREV KAPSAMI

  Hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi çalışmalarından   sorumludur.


YETKİ SORUMLULUK GÖREV LİSTESİ
1.
 Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi, uygulanması sırasında karşılaşılan gereksinim ve

  sorunlar konusunda enfeksiyon kontrol komitesi

  ile bilgi alışverişinde bulunmak.

  2.

  Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile bunlara

  ilişkin sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile görüşmek/izlemek.

  3.

  Enfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane politikalar

  ına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini

  denetlemek, sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne ilişkin bilgi vermek, izlemek ve gerekli

   birimlerle işbirliği yapmak.

  4.

  Hastane enfeksiyon hızı artışını, belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda ar

tışı ve salgın

  şüphesi olduğunda kaynağını, yayılım şeklini araştırmak, sorunu çözmeye yönelik çalışmalar

    yapmak.

  5.

   Kurum politikaları doğrultusunda tüm çalışanlar arasında tarama yaparak enfeksiyon potansiyeli ve

   belirtisi olanları tespit etmek. Çalışan

    ların enfeksiyona maruz kaldığı durumlarda gerekli önlemlerin

  alınmasında aktif görev almak.

  6.

  Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine

   yönelik işbirliği yapmak, hizmet içi eğitim etkinlikleri

  ne katılmak.

  7.

  Enfeksiyon komitesi tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uymak / 

  uyulmasını sağlamak.

  8.

  Enfeksiyon kontrolüne ilişkin politika, prosedür ve programları oluşturmak ve geliştirilmesi

  çalışmalarına aktif olarak katılmak.

  9.

  Çalışmaları için gerekli kaynak, araç

- gereçlerin sayıları, niteliklerini belirlemek ve plan yapmak.

  10.

  Hastaneye uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde ve mikrobiyolojik yönden araştırılmasında

   görev almak, antisepsi dezenfeksiyon sterilizasyon konularında standart oluşturma çalışmalarına

katılmak, bu konuda eğitim vermek.

      11.

  Atıkların toplanması, taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon kontrolü açısından izlemek.

  12.

  Hastane enfeksiyon sürveyansını yürütmek amacıyla laboratuar kültür sonuçlarını izle

    mek, servis

   ziyaretleri ile hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle ilişki kurarak yeni hastaları

  belirlemek, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli durumlarda önlem

  alınmasını sağlamak.

  13.

  Hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerinde etkisini

izleyerek, sonuç ve değerlendirmelerine ilişkin komite üyeleriyle birlikte çalışmak.

 14.

   Enfeksiyon kontrolü kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu hemşirelerle işbirliği yapmak.

  15.

  Uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapmak.

 16.

Ortaya çıkan enfeksiyonların kaynağını araştırmak.

 17.

    İzole edilmesi gereken hastaları izlemek ve izolasyonunu sağlamak. İlgili personeli eğitmek

  18.

  Kurum politikaları doğrultusunda enfeksiyon kontrolüne ilişkin kayıtları tutmak, düzenli olarak gözden geçirmek, sonuçlarını yorumlamak,   müdürlüğe ve komiteye rapor etmek.

19.

  Enfeksiyon kontrolü ve hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapmak, yapılan araştırmalara

  katılmak.

  20.

   Mesleki gelişimi için seminer, kongre toplantı ve benzeri etkinliklere katılmak, bilimsel yayınları takip etmek, yayın geliştirmek.

  21.

  Üç ayda bir çalışmalarını değerlendirmek, raporlarını hazırlamak ve müdürlüğe sunmak.